Úvodní stránka > Vzdušné síly

Vzdušné síly

Pořízení nového víceúčelového vrtulníku

V souladu s dokumentem „Koncepce výstavby AČR“ mají být bitevní vrtulníky Mi-24/35 do roku 2021 nahrazeny novými víceúčelovými vrtulníky se schopností palby pomocí přesně naváděné munice.

Sekce vyzbrojování a akvizic pokračuje v roce 2016 v přípravě akvizičního procesu, který má tento záměr naplnit pořízením 12 kusů moderních víceúčelových vrtulníků. Byl proveden průzkum trhu, v rámci kterého byly osloveny tři země: Francie, Itálie a Spojené státy americké, jejichž výrobci nabízejí stroje předběžně odpovídajícím požadavkům AČR. MO ČR nehledá pouze smluvní vztah s výrobcem, nýbrž i prohloubení vojenské a průmyslové spolupráce.

Projekt tak postupuje do další fáze finalizace specifikace, zpracování programu reprodukce majetku a dalších dokumentů nezbytných k zahájení zadávacího řízení.

Projekt mobilních 3D radiolokátorů středního dosahu tzv. MADR[1]

Po předcházejících neúspěšných jednáních se zástupci Polska, Maďarska a Slovenska o možnosti společné akvizice radaru mobilních 3D radiolokátorů středního dosahu tzv. MADR v rámci společného projektu států Visegradské čtyřky, pokračuje MO ČR v roce 2016 v přípravných pracích MADR pouze v národní působnosti.

V červenci 2015 byly zaslány dopisy se žádostí o marketingovou informaci výrobcům, v jejichž portfoliu se nachází radiolokační systémy požadovaných parametrů. Osloveny byly následující firmy: BAE Systems (Velká Británie), IAI ELTA (Izrael), Northrop Grumman (USA), Saab AB (Švédsko) a Thales Raytheon Systems (Francie), AIRBUS Deffence&Space (Francie). V požadovaném termínu SVA MO obdržela odpovědi od 5 oslovených subjektů. Společnost Northrop Grumman na výzvu nereagovala. Výrobci byli dotazováni též na možnost pořídit radary v tzv. režimu vláda-vláda ze stejných důvodů jako v případě víceúčelového vrtulníku. I zde se projekt posouvá do další fáze: vyhlášení veřejné zakázky.

Pronájem letounů JAS-39 Gripen – zvýšení operačních schopností

V návaznosti na prodloužení pronájmu letounů JAS-39 Gripen na období let 2015 – 2027 pokračuje v roce 2016 příprava akvizičního procesu, který vyústí v zásadní navýšení operačních schopností flotily letounů Gripen AČR.  To bude spočívat především v získání schopnosti působit proti pozemním cílům za použití bombardovací výzbroje včetně laserem naváděných pum řady GBU-12 a GBU-16. Pořízení této funkcionality bylo v prosinci 2015 smluvně potvrzeno, dosažení počátečních operačních schopností je plánováno počínaje rokem 2018.

V rámci tohoto procesu budou letouny Gripen Vzdušných sil AČR v letech 2016-2017 u výrobce tj. firmy Saab AB postupně modernizovány.

Dosažení počátečních operačních schopností je u těchto systému předpokládáno v rozmezí let 2017 – 2018.

Výcvik létajícího personálu

V roce  2016 pokračuje plnění smlouvy mezi LOM Praha s.p. a MO ČR o výcviku  létajícího personálu s dobou platnosti do konce roku 2018. V rámci tohoto smluvního vztahu bude zabezpečen výcvik studentů Univerzity obrany pilotního směru i kondiční létání výkonných vojenských letců na letounech Z-142CAF, L-39, L-410 a vrtulnících Mi-2, Mi-17 v Centru leteckého výcviku Pardubice.

Servisní podpora letounů CASA C-295M

S firmou Airbus DS pokračuje v roce 2016, na základě smlouvy, komplexní servisní podpora a zabezpečení provozuschopnosti flotily 4 letounů C–295M v průběhu let 2015 až 2022. V rámci smlouvy jsou zabezpečeny údržba a opravy letounů, pohonných jednotek, letadlových celků, operativní zajištění náhradních dílů, provádění nedestruktivních defektoskopií a dalších prací, které není možné provádět silami AČR. V neposlední řadě je smlouvou pokryt výcvik létajícího a technického personálu pro letouny CASA C – 295M.

Servisní podpora vrtulníků W-3A Sokol

V listopadu 2015 byla přímo s výrobcem vrtulníků PZL-Swidnik WSK uzavřena dlouhodobá servisní smlouva s platností do roku 2021. Smlouva zahrnuje provedení předepsaných prací po dosažení 1 500 letových hodin pro celkem 8 vrtulníků v průběhu let 2015 až 2017, včetně jejich pozemního transportu do servisního střediska v Polsku. Smlouva dále zajišťuje dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu, provádění nálezových oprav, údržby a servisu vrtulníků a jejich komponentů.  Dle smlouvy bude rovněž zabezpečena aktualizace provozní a technické dokumentace, aktualizace softwarového vybavení a výcvik létajícího i technického personálu.

Modernizace vrtulníků Mi-171Š – zástavba systému satelitního spojení TACSAT

Do konce roku 2016 bude modifikováno postupnou modernizací vrtulníků Mi-171Š, které jsou vyčleňovány do společných operací NATO, celkem 7 kusů vrtulníků od LOM PRAHA s.p.

Provedení předepsaných prací PP-2000 na letounech L-159 T1 ALCA

V roce 2016 pokračují na základě smlouvy z listopadu 2015 mezi AERO Vodochody AEROSPACE a.s. a MO ČR provádění předepsaných prací po dosažení 2000 letových hodin pro 5 kusů letounů L-159 T1 ALCA. Práce budou prováděny v letech 2015 až 2019 a umožní tak obnovu technického života (provozuschopnosti) dvoumístných cvičných verzí letounů ALCA, které plní významnou roli při výcviku pilotů taktického letectva AČR.

Zpracoval: Vladimír Lacuška,  214 138,  724 372 558

 

[1] MADR - Mobile Air Defense Radar.


Zpráva z tisku

VÍCEÚČELOVÉ VRTULNÍKY

 

Projekt pořízení 12 kusů nových víceúčelových vrtulníků se nyní nachází v přípravné fázi. Cílem projektu je náhrada 17 stávajících bitevních vrtulníků původní ruské konstrukce a výroby Mi-24/35. Poptávány budou nejen samotné vrtulníky, ale také jejich výstroj a výzbroj, komplexní logistická podpora po celou dobu životního cyklu, programy údržby a servisu a také počáteční a následné přeškolení a výcvik našeho létajícího a pozemního technického personálu (včetně instruktorů). Munice pro jednotlivé zbraňové systémy bude pořizována samostatně. 

 

1. V průběhu prázdnin mělo MO ČR získat odpovědi na RFI, které státy tedy požadované informace do té doby poskytly?

Již v minulém roce oslovilo Ministerstvo obrany v rámci průzkumu trhu (formou tzv. RFI - Request for Information) tři země: Francii, Itálii a Spojené státy americké, jejichž výrobci nabízejí stroje odpovídající požadavkům Armády ČR. V prvním čtvrtletí tohoto roku pak probíhalo vyhodnocení získaných informací. V závěru května tohoto roku jsme průzkum trhu rozšířili o Jižní Koreu a SRN s termínem odpovědí do 1. srpna 2016 a odpovědi obou států obdrželo. 

 

2. Co ze získaných informací vyplývá? Jaké konkrétní stroje Jižní Korea, Německo, Francie, USA a Itálie AČR nabízí?
3. Kdy odpovědi na RFI vyhodnotíte a které země a kdy požádáte o poskytnutí konkrétní nabídky?

Průzkum trhu sloužil především k ověření technické specifikace požadované Armádou ČR a získání informací k upřesnění časového i zdrojového rámce projektu. Ministerstvo nyní vyhodnotilo i dodatečně získané odpovědi od SRN  a Jižní Korey a připravuje další kroky k zahájení akvizičního procesu, včetně finální revize technické specifikace. Ministerstvo nepožaduje konkrétní typy vrtulníků, nýbrž ponechává na dodavateli, aby optimální řešení vyhovující požadavkům Armády ČR navrhl.


MADR

 

Otázka ze dne 25. 10. 2017:

V nejbližších dnech by mělo zasednout kolegium ministra obrany, kde se bude projednávat nákup izraelských radarů MADR. Můžete mi říct, kdy je v plánu podpis tohoto kontraktu a kdo jej za českou stranu podepíše?

 

Odpověď:

Podpis smlouvy je plánovaný v listopadu. Smlouvu by měl podepsat Nř SVA MO.

 

Otázky:

1. Zatímco cena bude o vítězi rozhodovat ze 60 %, další kritéria ze 40 %. Můžete mi tedy vypsat, co všechno a s jakým procentuálním podílem budete hodnotit v rámci těchto ostatních kritérií? 

2. Jak často se bude hodnotící komise scházet?

3. Za jakou částku vám tedy své technologie nabízí Francie, za kolik Izrael a za kolik Švédsko?

 

Návrh odpovědi:

Ad 1) z tiskového prohlášení: Komise 33 odborníků napříč rezortem obrany nejprve posoudila úplnost nabídek a přešla do prvé fáze hodnocení více než 80 základních kritérií formou „splnil/nesplnil“. Další kroky, včetně časového rámce, Ministerstvo stanoví na základě této fáze hodnocení s předpokladem v polovině září. 

 

Nabídky, které projdou prvou fází, budou hodnoceny pomocí matematického multikriteriálního modelu, který čítá přes 360 ekonomicko – technických parametrů sestavených na základě shody 44 odborníků opět z rezortu Ministerstva a Univerzity obrany. Ministertvo již v oslovení vlád avizovalo, že si vyhrazuje právo ověřit technické parametry v místě operačního nasazení.

 

Ad 2) Komise pracuje od 17.8.2016  nepřetržitě (v pracovní dny) vzhledem značnému objemu především technických dat, která je třeba pečlivě analyzovat a posoudit předtím, než bude možné s konečnou platností stanovit, zda nabídka postupuje do druhé fáze hodnocení.

 

Ad 3) V této fázi hodnocení se k nabídkovým cenám Ministerstvo nebude vyjadřovat, neboť i ty jsou předmětem bedlivého zkoumání ve vztahu k požadované specifikaci, a v této chvíli zveřejnění jakýchkoli čísel by mohlo být zavádějící.


 

 

Kontejner litening v podvěsu pod letounem JAS-39 gripen   Laserem naváděná puma GBU-12Letoun CASA C-295M při přistání na nezpevněné ploše v pouštních podmínkách   Letou CASA C-295M na Sinajském poloostrověPozemní údržba letounu CASA C-295M v zimních podmínkách   Pumy GBU-16 v podvěsu pod letounem JAS-39 GripenTransport vrtulníku W-3A SOKOL k provedení prací PP 1500 do Polska   Vrtulník W-3A SOKOL v průběhu prací PP 1500

 

 

 

Nahoru