Úvodní stránka > Struktura

Struktura

Kancelář náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic - ředitel Ing. Milan ŠEINER

 • Kancelář náměstka pro řízení sekce je organizačním útvarem SVA MO pro zabezpečení podpory náměstka pro řízení sekce při výkonu jeho řídící činnosti, zejména:
 • Zajišťuje asistenční, informační a organizační práce pro náměstka pro řízení sekce;
 • Odpovídá za kvalitu a včasnost přípravy a realizace pracovních agend v působnosti kanceláře náměstka pro řízení sekce. V případě služebních agend v působnosti  sekce sleduje včasnost jejich realizace;
 • Po organizační stránce zajišťuje pracovní jednání náměstka pro řízení sekce včetně kompletace podkladové dokumentace k nim;
 • V rámci koordinační činnosti náměstka pro řízení sekce sleduje včasnost poskytování součinnosti příslušných útvarů Ministerstva obrany a včasnost poskytování spolupráce příslušných orgánů veřejné správy;
 • Zajišťuje zahraniční služební styky náměstka pro řízení sekce;
 • Organizuje a koordinuje za sekci průběh zahraničních cest a zahraničních návštěv.

Oddělení projektu pořízení bojového vozidla pěchoty (dále jen BVP) - vedoucí plk. Ing. Ctirad Gazda

 • Zabezpečuje řízení strategického projektu pořízení BVP a projektů a akcí s pořízením BVP souvisejících;
 • Zpracovává návrhy na pověření manažerů projektů a na složení projektových týmů k realizaci projektů vyzbrojování souvisejících s pořízením BVP;
 • Zabezpečuje výkon funkcí manažera projektu a členů projektových týmů k realizaci projektů a akcí souvisejících s BVP;
 • Navrhuje způsob nabývání vojenského materiálu a pořizování služeb k zajištění jeho provozu v oblasti rozvoje a zabezpečení pozemních sil po celou dobu životního cyklu vojenského materiálu v návaznosti na pořízení a provoz BVP;
 • Poskytuje součinnost manažerovi cíle ve všech fázích projektů vyzbrojování souvisejících s BVP;
 • V rozsahu stanoveném manažerem cíle zajišťuje činnosti spojené s přípravou a plněním programu reprodukce majetku souvisejícího s pořízením BVP;
 • Vede evidenci dokumentace přidělených projektů a akcí vyzbrojování a veřejných zakázek;
 • Zabezpečuje zavádění vojenského materiálu v působnosti oddělení do užívání v rezortu Ministerstva obrany;
 • Zabezpečuje zadávání a realizaci veřejných zakázek k nabývání vojenského materiálu a pořizování služeb k zajištění provozu vojenského materiálu v souvislosti s pořízením BVP;
 • Navrhuje druh zadávacího řízení nebo zadávacího postupu;
 • Připravuje podklady pro zadavatele veřejné zakázky na vojenský materiál v působnosti oddělení;
 • Zpracovává návrhy na pověření komisí podle zákona č. 134/2016 Sb., provádí poučení jejich členů;
 • Uveřejňuje údaje o zadávaných a realizovaných veřejných zakázkách na profilech zadavatele, v elektronickém tržišti veřejné správy, v příslušných věstnících a v součinnosti s odborem vyzbrojování pozemních sil vkládá údaje o veřejných zakázkách a smlouvách do modulů Finančního informačního systému;
 • V součinnosti s odborem vyzbrojování pozemních sil zabezpečuje likvidaci doručených daňových dokladů, provedení jejich kontroly a předání podkladů k proplacení faktur Agentuře finanční;
 • V součinnosti s odborem vyzbrojování pozemních sil zajišťuje průběžnou kontrolu plnění uzavřených obchodních závazkových vztahů a zpracování faktur k uplatňování smluvních pokut;

Odbor řízení a podpory - ředitel Mgr. Lubor KOUDELKA

 • Je organizačním prvkem sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, který odpovídá za zpracování návrhu strategie a koncepce vyzbrojování, řízení systému vyzbrojování, koordinaci akvizic vojenského materiálu a podporu projektů vyzbrojování, zabezpečení spolupráce ve vyzbrojování s členskými a nečlenskými státy NATO a Evropské unie v součinnosti se sekcí průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany;
 • Zajišťuje účast za Ministerstvo obrany v Komisi pro technické překážky obchodu. Stanovuje zásady a postup zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany;
 • Zajišťuje část výzbrojně-technické (materiálové) a administrativní standardizace;
 • Koordinuje akviziční proces, stanovuje zásady provádění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. u sekce a organizuje a provádí řídící kontrolu v rozsahu působnosti náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany;
 • Podílí se na zpracování dlouhodobého záměru projektů vyzbrojování. 
 • Zpracovává plán protikorupčních opatření u sekce;
 • Koordinuje řízení rizik a vede katalog rizik v působnosti sekce.

Odbor vyzbrojování pozemních sil - ředitel Ing. Tomáš DVOŘÁČEK

 • Je organizačním prvkem sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, který odpovídá za zadávání a realizaci veřejných zakázek k nabývání vojenského materiálu a pořizování služeb k zajištění jeho provozu v oblasti rozvoje a zabezpečení pozemních sil a v oblasti obranného aplikovaného výzkumu a vývoje po celou dobu životního cyklu vojenského materiálu;
 • Zabezpečuje řízení projektů vyzbrojování, zejména výkon funkce manažera projektu a člena projektového týmu;
 • V rozsahu stanoveném manažerem cíle zajišťuje činnosti spojené s přípravou a plněním programu reprodukce majetku;
 • Zabezpečuje zavádění vojenského materiálu v působnosti odboru do užívání v rezortu Ministerstva obrany;

Odbor vyzbrojování vzdušných sil - ředitelka Mgr. Zora SKURČÁKOVÁ, MBA

 • Je organizačním prvkem sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, který odpovídá za zadávání a realizaci veřejných zakázek k nabývání vojenského materiálu a pořizování služeb k zajištění jeho provozu v oblasti rozvoje a zabezpečení činnosti vzdušných sil po celou dobu životního cyklu vojenského materiálu;
 • Zabezpečuje řízení projektů vyzbrojování, zejména výkon funkce manažera projektu a člena projektového týmu;
 • V rozsahu stanoveném manažerem cíle zajišťuje činnosti spojené s přípravou a plněním programu reprodukce majetku;
 • Zabezpečuje zavádění vojenského materiálu v působnosti odboru do užívání v rezortu Ministerstva obrany.

Odbor logistiky, zabezpečení a podpory - ředitelka JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

 • Je organizačním prvkem sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, který odpovídá za zadávání a realizaci veřejných zakázek k nabývání vojenského materiálu a pořizování služeb k zajištění jeho provozu v oblasti vojenské výstroje, vojenských zabezpečovacích vozidel, silničních přepravních vozidel a mechanizačních prostředků, technologií pro údržbu a opravy, zdravotnické techniky a strategické přepravy po celou dobu životního cyklu vojenského materiálu;
 • Zabezpečuje řízení projektů vyzbrojování, zejména výkon funkce manažera projektu a člena projektového týmu;
 • V rozsahu stanoveném manažerem cíle zajišťuje činnosti spojené s přípravou a plněním programu reprodukce majetku;
 • Zabezpečuje zavádění vojenského materiálu v působnosti odboru do užívání v rezortu Ministerstva obrany.

Odbor komunikačních a informačních systémů - ředitel Ing. Petr ZÁBOREC

 • Je organizačním prvkem sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, který odpovídá za zadávání a realizaci veřejných zakázek k nabývání vojenského materiálu a pořizování služeb k zajištění jeho provozu v oblasti rozvoje a zabezpečení provozu komunikačních a informačních systémů po celou dobu životního cyklu vojenského materiálu;
 • Zabezpečuje řízení projektů vyzbrojování, zejména výkon funkce manažera projektu a člena projektového týmu;
 • V rozsahu stanoveném manažerem cíle zajišťuje činnosti spojené s přípravou a plněním programu reprodukce majetku;
 • Zabezpečuje zavádění vojenského materiálu v působnosti odboru do užívání v rezortu Ministerstva obrany.

Odbor právní a obchodní podpory - ředitel, z pověření Mgr. Jan KOLAFA

 

Oddělení NSIP - vedoucí Ing. Miloš NĚMEC

 • Odpovídá za řízení programů Capability Package, projektů NSIP a projektů zahraniční pomoci, zejména za výkon funkce manažera projektu, ředitele programu Capability Package a členů projektového týmu;
 • Řídí a koordinuje realizaci jednotlivých projektů NSIP na území České republiky;
 • Ve vztahu k Mezinárodnímu štábu NATO plní za Českou republiku funkci centrálního kontaktního místa (CPOC – Central Point of Contact) v rámci Integrovaného informačního systému společného financování (CIRIS – Common Funded Integrated Resources Information System);
 • Zajišťuje účast za Ministerstvo obrany v mezinárodních pracovních skupinách a projektových týmech k řízení projektů NSIP;
 • Zpracovává návrhy deklarací o splnění podmínek zájemců o realizaci zakázek financovaných NSIP;
 • Zpracovává návrhy na pověření ředitele programu Capability Package, manažerů projektů NSIP a manažerů projektů zahraniční pomoci včetně návrhů na složení projektových týmů;
 • Odpovídá za plánování a zabezpečení platby příspěvku České republiky do společných rozpočtů v oblasti NSIP a za mezinárodní zúčtování finančních prostředků NSIP;
 • Zabezpečuje zadávání a realizaci veřejných zakázek k nabývání vojenského materiálu a pořizování služeb k zajištění provozu vojenského materiálu v oblasti projektů NSIP a projektů zahraniční pomoci;
 • Zpracovává návrhy na ustanovení komisí podle zákona č. 137/2006 Sb. a provádí poučení jejich členů;
 • Zajišťuje průběžnou kontrolu plnění uzavřených obchodních závazkových vztahů včetně věcné kontroly obdržených faktur a zpracování faktur k uplatňování smluvních pokut;
 • Vede evidenci dokumentace veřejných zakázek, které zabezpečuje, a přidělených projektů;
 • Zabezpečuje přípravu k provádění věcné přejímky a finančních auditů projektů NSIP z úrovně orgánů NATO;
 • Zajišťuje vydávání dokumentů opravňujících v jednání s celními orgány k zastupování pro provádění všech úkonů a formalit stanovených celními předpisy;
 • Kontroluje dodržování sjednaného způsobu užívání majetku pořízeného z prostředků NSIP;
 • Zabezpečuje zavádění vojenského materiálu v působnosti oddělení do užívání v rezortu Ministerstva obrany;
 • Vede operativní evidenci NSIP včetně evidence transferů do NSIP a příjmů z příspěvků z NSIP, obdržených vratek DPH včetně úhrady přeplatku vratek DPH po vydání certifikátu ze závěrečné finanční přejímky (COFFA – Certificate of Final Financial Acceptance);
 • Zabezpečuje podporu zástupce České republiky-Ministerstva obrany v Investičním výboru NATO, a to v oblasti přípravy podkladových materiálů a stanovisek na pravidelná jednání tohoto výboru.

Nahoru