Conference of National Armaments Directors (CNAD) Konference národních ředitelů pro vyzbrojování

Hlavním úkolem CNAD je vytváření politického zadání ke spolupráci ve vyzbrojování mezi jednotlivými státy Aliance. Tím se snáze docílí unifikace výzbroje napříč členskými státy NATO, úspor při konsolidovaných akvizicích a společném výzkumu a vývoji.

Jednoduše řečeno, pokud se členské státy NATO chtějí dohodnout na společném vývoji, akvizici či provozování voj. systému, činí tak zde.

CNAD vykonává také řídící dohled a manažerskou kontrolu společných projektů jakými jsou např. flotila letounů se systémem pro získávání informací AWACS (Airborne Warning and Control System) a její budoucí náhrada, program obrany proti balistickým střelám (BMD), flotila bezpilotních průzkumných prostředků AGS či program vývoje víceúčelových vrtulníků NH-90.

Nově se CNAD také zabývá problematikou přelomových technologií a jejich využití v obraně. Proto studuje možnosti využití technologií jako např. 5G, umělá inteligence či kvantové počítače a a schopnosti potenciálních soupeřů v této oblasti. V této věci vydává pro členské státy nezávazná doporučení a návrhy ke spolupráci ve vědě a výzkumu.

CNAD se schází dvakrát ročně ve formátu národních ředitelů pro vyzbrojování – za ČR jím je náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO. Krom uvedeného tělesa existuje mnoho podvýborů a expertních skupin věnujících se jednotlivým projektům a tématům. Hlavní z nich jsou zahrnuté v tzv. hlavních vyzbrojovacích skupinách (MAG), které jsou rozdělené dle domén boje (pozemní, vzdušné, námořní atd.).

CNAD přijímá úkoly a zodpovídá se přímo Severoatlantické radě (NAC), naopak CNAD ve formátu národních ředitelů pro vyzbrojování se zodpovídají jednotlivé výbory a podvýbory. Předsedou CNAD je zástupce generálního tajemníka pro obranné investice.

České aktivity v CNAD

ČR je členem několika expertních skupin a pravidelně se účastní jejich zasedání. Jsou jimi např. Pracovní skupina pro přesně naváděnou munici, která se zabývá společným nákupem přesně naváděné munice vzduch - země; NFTE jehož úkolem je konsolidovat a sjednotit podmínky leteckého výcviku napříč účastnícími se aliančními státy; iniciativa LBDM, jejímž úkolem je pomáhat aliančním státům s konsolidovaným (společným) nákupem munice pro pozemní zbraňové systémy.

ČR je členem i několika menších expertních podskupin, kde dochází k výměně zkušeností z obranného výzkumu a vývoje, diskutuje se nad operačními koncepty, či kde probíhají studie proveditelnosti. Takovými jsou např. skupina C-UAS zabývající se novými postupy a aktivitami v oblasti působení proti bezpilotním prostředkům či LCG DSS, která studuje budoucnost osobní výstroje a výzbroje vojáka budoucnosti.

ČR se těchto fór účastní buď cestou přímo pověřených útvarů AČR, expertů GŠ AČR a MO či má smluvně zajištěnou účast odborníků z VVÚ a VTÚ. V některých případech je možná i účast expertů z řad českého obranného průmyslu.