NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY (NSPA) AGENTURA NATO PRO PODPORU A POŘIZOVÁNÍ

Severoatlantická aliance (NATO) má pro vykonávání řady svých schopností určené podřízené celky. Jedním z takových celků je Organizace pro podporu a pořizování (NATO Support and Procurement Organisation, NSPO), jejíž současná podoba je výsledkem dlouhodobého vývoje již od roku 1958. NSPO v současné době sídlí v Lucembursku a jejím účelem je zajistit podporu státům NATO při pořizování vojenského materiálu a služeb v souladu s článkem 3 Severoatlantické smlouvy, který vyzývá státy k rozvíjení individuální a kolektivní obranné schopnosti. Členem NSPO se stává každý stát automaticky s přistoupením do NATO. Česká republika se tak stala členem v roce 1999.

Právním základem NSPO je Charta schválená Severoatlantickou radou v roce 2015. Z Charty NSPO vyplývá, že v rámci NATO má NSPO jasně definovanou administrativní, organizační a finanční nezávislost. Z toho důvodu má NSPO rovněž vlastní řídí orgán, jímž je tzv. Dozorčí rada agentury (Agency Supervisory Board), která sestává ze zástupců všech členských států NATO. Dozorčí rada udává strategický směr a vedení výkonnému prvku NSPO, jímž je Agentura pro podporu a pořizování (NATO Support and Procurement Agency, NSPA), kterou řídí generálním manažerem. Dozorčí rada je odpovědná přímo Severoatlantické radě.

Dozorčí rada agentury má k ruce rovněž pomocné výbory (logistický a finanční) a pracovní skupiny. V principu je NSPA financována svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o komerční subjekt, operuje na principu „žádný zisk – žádná ztráta“. Jejími zákazníky jsou primárně členské státy NATO a vojenská velitelství a struktury NATO (SHAPE, ACT NCIA), sekundárně pak partnerské státy, které s NSPA uzavřou dohodu o spolupráci.

Cílem NSPA je zabezpečovat rychle, účinně a finančně výhodně akvizice vojenského materiálu pro své zákazníky, a tovčetně komplexních akvizičních projektů. Aby mohly být všechny požadavky zákazníků efektivně zpracovávány, sdružují se požadavky na podobné systémy/služby do tzv. partnerství. Tímto způsobem vzniklo v rámci NSPA více než 30 mnohonárodních partnerství, které podporují více než 90 významných zbraňových systémů. Státy NATO se mohou rozhodnout vstoupit do kteréhokoli partnerství, které je pro ně výhodné a přínosné. NSPA poskytuje rovněž podporu nejvýznamnějším aliančním projektům budovaných na mnohonárodním principu (AWACS, AGS, SALIS, C-17, AFSC či MRTT ve spolupráci s OCCAR). V neposlední řadě spravuje NSPA program systému produktovodu ve střední Evropě (CEPS) a program leteckého řízení NATO (NAM).

Vybrané programy a partnerství NSPA, do kterých je ČR zapojena:

MRTT/MMF (Multinational Multi-Role Tanker and Transport Fleet)

V roce 2012 Evropská obranná agentura (EDA) začala řešit dlouhotrvající problém s nedostatkem evropských kapacit v oblasti tankování za letu. O čtyři roky později byl zahájen program, do kterého se jako první země přidaly Nizozemsko a Lucembursko. Následovalo Německo, Norsko, Belgie a Česká republika, která se k programu přidala v říjnu 2019. S pomocí OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) byla zahájena výroba letounů A330 MRTT, které budou postupně předány do vlastnictví NSPA, jenž převzala záštitu nad programem. Letouny budou připraveny plnit širokou škálu úkolů, od tankování za letu, přepravy posádek/VIP a materiálu či leteckou záchrannou evakuaci. Vojenský personál MRTT/MFF z participujících zemí je umístěn na dvou permanentních základnách, a to v Eindhovenu a Kolín-Wahnu. Protože Lucembursko zvýšilo požadavek na své letové hodiny, vyrobí celkem společnost Airbus pro program MRTT/MFF devět letounů. Tři letouny již NSPA převzala v roce 2020, zbytek bude dodán ke konci roku 2024.

AGS (Alliance Ground Surveillance)

Systém AGS sestává ze vzdušných i pozemních podpůrných segmentů, které dokáží vykonávat dohled nad širokým územím, včetně moře, a to za každého počasí. Systém společně nakoupilo 15 zemí, mezi něž patří také Česká republika. Sestává z pěti letounů NATO RQ-4D ovládaných na dálku a přidružených velitelsko-štábních stanic evropského původu. Bezpilotní letoun NATO RQ-4D funguje na základě platformy Block 40 Global Hawk amerických vzdušných sil a je schopen vykonávat řadu misí, jako je ochrana pozemních jednotek a civilistů, hraniční kontrola, námořní ochrana, boj proti terorismu, krizový management nebo humanitární pomoc při přírodních katastrofách. Hlavní operační základna systému AGS se nachází v italské Sigonelle.  

AFSC (Alliance Future Surveillance and Control)

V roce 2035 je plánováno ukončení programu včasného varování AWACS (Airborne Early Warning and Control System), který běží již od 80. let minulého století a představuje klíčovou schopnost Aliance. Na summitu ve Varšavě v roce 2016 byl zahájen projekt náhrady, který představuje program AFSC. Vedoucí agenturou NATO tohoto programu se stala NSPA, která za spolupráce všech zemí NATO vyhodnocuje nové technologie, které by mohly splnit budoucí požadavky NATO v této oblasti.

SALIS (Strategic Airlift Solution)

Česká republika se zapojila do projektu společného řešení strategické přepravy v NATO, kterou zabezpečuje NSPA. Jedná se o předplacené smluvní využívání letounů AN – 124 – 100. Smluvní strany jsou nově zřízené společnosti Ruslan SALIS GmbH, Leipzig/Germany a Antonov SALIS GmbH, Leipzig/Germany.

AČR využila svých předplacených letových hodin letounu Antonov například jaře 2020 k přepravě zdravotnických ochranných pomůcek do ČR na začátku pandemie COVID-19.

KFOR role 2

Jedná se o mnohonárodní projekt výstavby nemocničního zařízení v Kosovu. Nemocnice poskytuje služby od první pomoci, intenzivní péče, chirurgie, služeb laboratoří, až po zubní péči. Česká republika se podílí na financování této nemocnice.

OLSP (Operational Logistics Support Partnership)

V roce 2014 vstoupila ČR do partnerství, které logisticky zabezpečuje jednotky v operacích NATO a v rámci EU Battle Groups. Členství nám umožňuje rychlý přístup k celému portfoliu předběžně nasmlouvaných kontraktů, které umožňují provést zabezpečení plánovaných nebo ad hoc operací či cvičení. Zároveň jej využíváme při výcviku a vzdělávání příslušníků jednotek a štábů v oblasti logistiky. OLSP úzce spolupracuje s Multinational Logistics Coordination Centre (MLCC), které se nachází v České republice.

NSPA a zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu:

NSPA nabízí řadu příležitostí pro uplatnění českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Tendry jsou v zásadě omezeny na zástupce průmyslu pocházející z členského státu NATO. NSPA a MO ČR pořádají 1x za dva roky v sídle NSPA (Capellen, Lucembursko) „Český průmyslový den“. Kromě toho NSPA pravidelně organizuje sektorové průmyslové dny zaměřené na specifické oblasti zájmu jejích zákazníků (green solutions, projekt AFSC atd.). Aktuální informace o konání průmyslových dnů jsou průběžně uváděny v aktualitách.

Doporučení, jak se stát dodavatelem NSPA a podrobný návod k registraci v NSPA:

Ke stažení: Jak obchodovat s NSPA - manuál (*.pdf  1474 kB)

Další informace naleznete také na webových stránkách NSPA:

https://www.nspa.nato.int/business/procurement