EDA byla založena v roce 2004 k podpoře Rady EU a členských států v úsilí ke zlepšení obranných schopností EU pro naplňování cílů společné bezpečnostní a obranné politiky. 

Agentura má sídlo v Bruselu a zaměstnává přibližně 140 osob, kteří jsou propojeni s cca 2 500 experty z 27 členských zemí (země EU vyjma Dánska). V jejím čele stojí vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise, v současné chvíli Josep Borrel. Každodenní provoz EDA však řídí výkonný ředitel, kterým byl v květnu 2020 jmenován Jiří Šedivý.

Agentura má tři hlavní úkoly:

  1. Podpora rozvoje evropských obranných schopností a vojenské spolupráce;

  2. Stimulace obranných technologií a posílení evropského obranného průmyslu;

  3. Role koordinátora při prosazování zájmů a specifik obrany v rámci širších evropských politik.   

Úkoly EDA vychází z Tříletého plánovacího rámce (3YPF), každoročně schvalovaného na úrovni řídícího výboru ve formátu ministrů obrany. Odborné směřování Agentury pak dále určují tři řídící výbory, které se scházejí jednou ročně, a to ve formátu národních ředitelů pro vyzbrojování, národních ředitelů pro schopnosti a národních ředitelů pro vědu a výzkum.

Náměstek Sekce vyzbrojování a akvizic MO se tak tedy ve své funkci národního ředitele pro vyzbrojování spolu se svými protějšky z ostatních 26 zemí EU podílí na strategickém směřování Agentury v oblasti vyzbrojování, mezi které patří např. společné pořizování obranného materiálu či aktivity v oblasti obranné standardizace.

Způsob práce agentury je založen především na principu a la carte – tedy pokud mají členské státy přání rozvinout spolupráci v jakékoliv oblasti obrany, ať se jedná o společné pořízení obranného materiálu, společné vzdělávání, nebo aktivity v oblasti vědy a výzkumu, Agentura jim poslouží jako společná platforma. Účast ve všech projektech Agentury je pro členské státy dobrovolná a na základě svých potřeb a přání se do nich mohou připojit i po jejich oficiálním zahájení, případně z nich vystoupit.

EDA rovněž působí ve funkci sekretariátu pro širší obranné aktivity jako je Koordinované roční vyhodnocení obrany CARD, společně s Evropskou službou pro vnější akci tvoří sekretariát PESCO, na základě Delegační dohody s Evropskou komisí (EK) plní EDA roli implementační agentury v realizační fázi Přípravné akce pro obranný výzkum (PADR), plní poradní a asistenční roli pro Programový výbor Evropského programu rozvoje obranného průmyslu (EDIDP).

EDA zároveň spolupracuje v projektové rovině s dalšími agenturami a institucemi EU (např. ESA, OCCAR).

ČR je v Agentuře aktivním členem a je zapojena do množství programů a projektů jako např:

  • projekt M3U (Multinational Medical Modular Unit) k výstavbě polní nemocnice a výcviku zdravotnického personálu

  • dva projekty v oblasti vojenské mobility

  • projekt EMALE RTTD (European Medium Altitude Long Endurance RPAS Training Technology Demonstrator) na výměnu operačních zkušeností a nejlepších postupů při provozování MALE RPAS, s využitím technologicky vyspělých výcvikových simulátorů

  • program MMF (Multinational Multi-role Tanker Transport Fleet) ke společnému pořízení, provozování a údržbě flotily letounů Airbus A330 k zajištění tankování za letu a strategické přepravy); podpis MoU na ministerském zasedání NATO v říjnu 2019;

  • Projekt společného pořízení protitankové munice CARL GUSTAF

Dále se zapojuje do výcvikových aktivit (projekt ECMAN k výcviku specialistů v Evropském centru pro schopnosti manuální neutralizace výbušných zařízení (MNT); program výcviku posádek vrtulníkového letectva HEP (Helicopter Exercise Programme) včetně souvisejících projektů; do projektu MN MEDEVAC Trg (Multinational Medical Evacuation Training) - ke společnému výcviku a prohloubení schopností zdravotnického personálu při zajištění zdravotnických odsunů cestou sdílení výcvikových kapacit, zkušeností a postupů.

V oblasti výzkumu a vývoje je ČR se svými průmyslovými podniky zastoupena následovně:

- projekt EMTEEC k posílení evropské schopnosti v oblasti energetických materiálů,

- projekt ALBA (Advanced Light Ballistic Protections) ke společnému vývoji a experimentálnímu odzkoušení přídavné pancéřové ochrany pro lehce a středně pancéřovaná vozidla,

- projekt EUCAN (European Camouflage Net) k pokračování evropských aktivit v oblasti specifikace požadavků a stanovení metod testování a hodnocení maskovacích pokryvů.

Internetové stránky: www.eda.europa.cz